Pravila poslovanja

PLAĆANJE

Sve nove stranke s kojima Alarm Centar tek počinje poslovati, odnosno s kojima nije imao ranije ostvarenu poslovnu suradnju, plaćaju unaprijed ugovoreni avans za sve radove, opremu i materijal.
Ostatak ugovorenog iznosa plaćaju u roku do 8 radnih dana po izvršenim radovima, osim ako je to ugovorom drugačije uređeno.
Kao garanciju plaćanja Alarm Centar traži neki od standardnih instrumenata osiguranja naplate potraživanja.

GARANCIJA

1. Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji i montaži te da je prikladan i prilagodljiv upotrebi.
2. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati ako se primjenjuju upute za rukovanje.
3. Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje kao i potrebni rezervni dijelovi za proizvode u roku 5 godina.
4. Obvezujemo se na zahtjev imaoca jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svojem trošku osigurati uklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih s propisanim,odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku ,obvezujemo se zamijeniti ga novim proizvodom.
5. Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda, koji nastaju pri popravku proizvoda,odnosno pri njegovoj zamjeni novim proizvodom,snosimo mi samo ako je prijevoz obavljen javnim prijevoznim sredstvima (pošta i željeznica). Štete nastale prilikom takvog transporta proizvoda priznajemo samo ako je o šteti napravljen službeni zapisnik.
6. Neispravnost koja je nastala na bilo kojem dijelu proizvoda zbog greške u materijalu ili montaži odstranit ćemo popravkom ili zamjenom dijelova. Troškovi padaju na naš teret.
Neispravnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem ili zbog mehaničkog oštećenja,udara groma ili poremećaja u naponskoj mreži isključene su iz jamstva.
Jamstvo vrijedi od 12 do 60 mjeseci ovisno o proizvođaču i vrsti proizvoda!

Napomena:

Moguće je produljenje jamstva uz dokup jamstva odnosno uz potpisivanje ugovora o održavanju kada se radi o cjelovitim sustavima. Ukoliko se radi o sustavima koji su od visokog značaja za sigurnost objekta odnosno imovine, moguće je ugovorom regulirati tzv.hitnu intervenciju te osigurati zamjensku opremu za vrijeme trajanja popravka.

POVJERLJIVOST

Zaposlenik Alarm Centra i druga angažirana osoba dužan je čuvati kao tajnu sve podatke koje je doznao u radu o strankama i njihovim pravima, obvezama i pravnim interesima, sukladno zakonu. Zaposlenik je dužan čuvati službenu ili drugu tajnu utvrđenu zakonom ili drugim propisom. Obveza čuvanja službene ili druge tajne traje trajno.

Sud može zaposlenika osloboditi obveze čuvanja službene ili druge tajne u sudskom ili upravnom postupku, ako se radi o podacima bez kojih u tom postupku nije moguće utvrditi činjenično stanje i donijeti zakonitu odluku.

Zaposlenik ili druga angažirana osoba dužan je čuvati kao tajnu sve podatke koje je doznao u radu o Alarm Centru i poslovanju tvrtke, kao i o samim djelatnicima tvrtke, sukladno zakonu.

Zaposlenici i druge angažirane osobe u Alarm Centru koji na bilo koji način saznaju podatke koji su utvrđeni kao poslovna tajna, obvezni su ih čuvati kao poslovnu tajnu i ne smiju ih priopćavati drugim osobama niti ih njima činiti dostupnima.

ZAŠTITA UGLEDA

Zaposlenik Alarm Centra ili druga angažirana osoba, u obavljanju poslova i ponašanjem na javnom mjestu pazi da ne umanji osobni ugled i povjerenje u rad Alarm Centra, kao i ugled stranke tj.naručioca radova.

ODGOVORNOST

Namjera i dužnost Alarm Centra je da sustav tehničke zaštite bude uvijek ispravan te da korisniku pruža maksimalnu sigurnost u skladu sa svojom namjenom i mogućnošću. Zbog toga se obavezujemo sve poslove izvoditi profesionalno u skladu s pravilima struke te s krajnjim oprezom i pažnjom provoditi sve ugovorene radove. Međutim, Alarm Centar ne preuzima odgovornost u slučaju da unatoč ugrađenom sustavu tehničke zaštite bude počinjeno kriminalno djelo, a zbog kojega bi naručitelj pretrpio eventualnu štetu odnosno ukoliko bi se dogodio bilo kakav drugi oblik štete s materijalnim posljedicama.